OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie„) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Miller, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Miller Psycholog, Psychoterapeuta, Warszawa 01-793, ul. Rydygiera 13/105 („Administrator„);
  2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług w zakresie psychoterapii, tj. w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną jest – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f Rozporządzenia;
  3. W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być: podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności: psychologowie i psychoterapeuci współpracujący z Administratorem, firmy współpracujące i świadczące usługi na rzecz Administratora, firmy informatyczne, operatorzy płatności, dostawcy usług doradczych, prawnych i inni podwykonawcy.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w poszczególnych klauzulach celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem (tzn. umożliwienia dostarczania usług w postaci psychoterapii. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dostarczania usług w postaci psychoterapii;
  8. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, może Pani/Pan skontaktować się ze Administratorem pod adresem e-mail sylwia@sylwiamiller.pl.